SKILMÁLAR

SKILMÁLAR

1. SKILMÁLAR:
Þessir skilmálar gilda um sölu á vörum og þjónustu KVAN ehf til neytanda. Skilmálarnir eru staðfestir með staðfestingu á kaupum og greiðslu fyrir viðskiptin Öll viðskipti eru trúnaðarmál og við tryggjum viðskiptavinum okkar örugg viðskiptinu á netinu.

 

2. SKILGREININGAR:
Seljandi er KVAN ehf ehf. kt. 620716 0300. Kaupandi er sá aðili sem skráður er sem greiðandi á reikning. Greiðandi verður að vera a.m.k. 18 ára.

 

3. VERÐ OG VERÐBREYTINGAR:
Öll verð eru gefin upp í íslenskum krónum. Öll verð eru án VSK þar sem að þjónustan er ekki VSK skyld. Verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur og áskilur KVAN ehf sér rétt til að ljúka ekki viðskiptum hafi rangt verð verið gefið upp. Verðbreytingar geta orðið fyrirvaralaust t.d. vegna rangra upplýsinga eða skráningar. Verðbreytingar sem gerðar eru eftir að pöntun er staðfest eru ekki afturkræfar nema í ljós komi að um innsláttarvillu eða ranga skráningu hafi verið að ræða.

 

4.VÖRUSKILMÁLAR:
KVAN ehf býður uppá námskeið fyrir einstaklinga/hópa.
Hægt er að fá endurgreitt ef farið er fram á endurgreiðlsu viku áður en námskeið fer af stað.
Eftir að námskeið hefst áskilur KVAN ehf að endurgreiða ekki námskeiðisgjald ef kaupandi ákveður að hætta á námskeiði.

 

5. PERSÓNUVERND:
Seljandi fer með allar upplýsingar sem algört trúnaðarmál og eru þær eingöngu nýttar til að klára viðkomandi viðskipti. Upplýsingar um greiðslukortanúmer koma ekki til seljanda heldur eru á afmörkuðu vefsvæði viðkomandi greiðsluþjónustu. Upplýsingarnar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

 

6. ÖRYGGI:
Það er 100% öruggt að versla hjá www.kvan.is Greiðslur með greiðslukortum fara í gegnum örugga greiðslusíðu Borgunar.

 

7. GREIÐSLUMÖGULEIKAR:
Í netverslun KVAN ehf er boðið uppá nokkrar greiðsluleiðir. í boði er að greiða með öllum helstu greiðslukortum og maestro debetkortum. Viðskiptavinir fá senda staðfestingu í tölvupósti þegar greiðsla hefur borist.

 

8. GREIÐSLUKORT:
Mögulegt er að greiða með pöntun með öllum helstu kreditkortum og fer greiðsla í gegnum örugga greiðslugátt hjá Borgun.

 

9. NETGÍRÓ:
Netgíró er kortalaus viðskipti á netinu. Til þess að geta nýtt sér þennan greiðslumöguleika er skilyrði að viðskiptavinur sé með aðgang hjá Netgíró sem hægt er að sækja um hér: www.netgiro.is Viðskiptavinur þarf þá einungis að slá inn kennitölu og lykilorð í lok kaupferlisins. Greiðsluseðill birtist í heimabanka viðskiptavina sem gefst kostur á að greiða reikninginn innan 14 daga, vaxtalaust.

 

10. FYRIRTÆKJAUPPLÝSINGAR:
KVAN ehf
Marbakkabraut 18
200 Kópavogur
Sími: 519 3040
Netfang: jon@kvan.is
kt.620716 0300

 

11. LÖG UM VARNARÞING:
Skrifstofa, heimilisfang og varnarþing KVAN er í Kópavogi. Rísi ágreiningur verður honum vísað til Héraðsdóms Reykjaness.

 

12. STAÐSETNING KVAN
KVAN ehf
Hábraut 1 200 Kópavogur
Opið 9-16 og á augýstum námskeiðstíma.

 

Ferðaskilmálar KVAN,fyrir alla þá sem ferðast erlendis og innalands á vegum KVAN. Hér finnur þú ferðaskilmála þá sem gilda í ferðum á vegum KVAN.   Vinsamlega kynntu þér þessa skilmála vel, bæði áður en kaup eiga sér stað og áður en   ferð er hafin.

 

Upplýsingar og bókun
Á heimasíðu, verðskrá og öðrum auglýsingum KVAN tilgreinum við verð og allar upplýsingar sem snerta ferðina á eins nákvæman hátt og mögulegt er.  Bókun á ferð er bindandi samningur fyrir farþega og KVAN,  en þó því aðeins að KVAN hafi staðfest pöntunina skriflega tilbaka og farþegi hafi greitt tilskilið staðfestingargjald.   Ef farþegi hefur sett fram sérstakar kröfur um aukaþjónustu skal það koma fram í sérsamningi aðila.  Sé um að ræða pantanir fyrir hópa skal framlagður nafnalisti teljast skuldbindandi af  hálfu farþega, en þó skal KVAN leyfa einstakar breytingar á nöfnum þeirra sem ferðast,  hafi slíkar breytingar ekki nein áhrif á heildarfjölda farþega viðkomandi hóps.

 

 Fullnaðargreiðsla og greiðslukjör 
Áætlað verð ferðar, eins og það er á greiðsludegi, skal greitt samkvæmt auglýstum skilmálum KVAN og skulu ferðaskjöl afhent eigi síðar en tveim vikum fyrir brottför. Þó fá farþegar ávallt bráðabirgðakvittun við greiðslu staðfestingargjalds. Fullnaðargreiðslu skal vera lokið eigi síðar en 8 vikum fyrir brottför. KVAN krefst ávallt staðfestingargjalds þegar pöntun er gerð og er sú upphæð 30.000 krónur per farþega. Staðfestingargjald endurgreiðist ekki þó farþegi afturkalli pöntun, óháð ástæðu eða ef KVAN riftir samningi vegna vanefnda farþega.

Þegar fargjaldareglur flugfélaga eða annarra flutningsaðila ganga lengra hvað greiðslur varðar en almennir skilmálar KVAN, gildir sú regla er gengur lengra.  KVAN býður uppá tvennskonar greiðslumöguleika. Hægt er að greiða með greiðslukorti og hægt er að skipta greiðslum í allt að 36 mánuði.  Einnig er hægt að greiða með Netgíró.  Allar greiðslur fara fram í gegnum netsíðu/heimasíðu KVAN.

 

Verð ogverðbreytingar 
Uppgefin verð KVAN miða við þá dagsetningu þegar pöntun er gerð eða þegar ferð  er auglýst og kann að hækka / lækka ef breyting verður á einum eða fleiri eftirfarandi þáttum.  - Flutningskostnaði, þar með töldum eldsneytiskostnaði  - Sköttum eða gjöldum fyrir tiltekna þjónustu s.s. lendingargjöldum eða gjöld fyrir að fara  um borð eða frá borði í höfnum eða á flugvöllum.  - Gengi þess gjaldmiðils sem á við um tiltekna ferð. Öll uppgefin verð eru miðuð við skráð  gengi erlendra gjaldmiðla miðað við íslenska krónu þegar pöntun er gerð.   Ferð sem er að fullu greidd tekur þó ekki slíkum verðbreytingum og sé ferðin greidd að  meiru en hálfu en þó ekki að fullu tekur ferðin verðbreytingum að 50% hluta. Ekki má breyta umsömdu verði síðustu 14 dagana áður en ferð hefst.   Sérstakt þjónustugjald er innheimt fyrir þjónustu sem er ekki innifalin í verði ferðar s.s. sér pöntun á bílaleigubíl, aðstoð við bókanir, útvegun miða í leikhús eða gistingu o.fl.

Afpöntun og endurgreiðsla
Afpöntun eða breytingar á pöntun með áætlunarflugi og leiguflugi, þurfa allir farþegar KVAN að gangast undir skilmála flugfélags hverju sinni.    Heimilt er að afturkalla pöntun ef það er gert minnst 8 vikum fyrir brottför eða fyrr. Við slíka afturköllun fæst staðfestingargjald þó aldrei endurgreitt.  Ferð afpöntuð meira en 5 dögum frá pöntun en þó 8 vikum fyrir brottför, full endurgreiðsla (að undanskildu staðfestingargjaldi 30.000 krónur). Ferð afpöntuð 15-56 dögum fyrir ferð, KVAN heldur þá 50% af verði ferðar. Ferð afpöntuð 14 dögum eða minna fyrir ferð, KVAN heldur þá 100% af verði ferðar. Ef þátttakandi mætir ekki til brottfarar á réttum tíma eða getur ekki hafið ferðina vegna  skorts á gildum ferðaskilríkjum, svo sem vegabréfi, áritun þess, eða af öðrum ástæðum, á hann ekki rétt á endurgreiðslu ferðarinnar.

 

Framsal  
Farþegi getur framselt bókun sína til aðila sem fullnægir þátttökuskilyrðum. Skal farþegi sem og framsalshafi tilkynna KVAN skriflega strax um slíkt framsal. Framseljandi ferðar og framsalshafi eru þá sameiginlega og hvor í sínu lagi ábyrgir gagnvart KVAN og því er varðar greiðslu á eftirstöðvum og öllum aukakostnaði er kann að leiða af slíku framsali. Óheimilt er að framselja ferð eftir að farseðill hefur verið gefinn út eða í öðrum þeim tilvikum þar sem þeir aðilar sem selja þjónustu í ferðina hafa sett ákveðin skilyrði þannig að það sé ekki í valdi KVAN að breyta þeim. KVAN tekur ekki ábyrgð á sölu ferða frá einum farþega til annars

 

Aflýsing og breytingará ferðaáætlun 
KVAN ber enga ábyrgð á ófyrirsjáanlegum aðstæðum, sem KVAN fær engu um ráðið og hefði ekki getað komið í veg fyrir afleiðingar þeirra. Í slíkum tilvikum er KVAN heimilt að breyta eða aflýsa ferðinni með öllu, enda verði farþegum tilkynnt þar um tafarlaust. Geri KVAN breytingar á ferð áður en hún hefst skal tilkynna það farþega svo fljótt sem unnt er. Sé um verulega breytingu að ræða ber farþega að tilkynna KVAN eins fljótt og unnt er hvort hann óski eftir að rifta samningnum eða gera viðbótarsamning er tilgreini þær breytingar sem gerðar eru á upphaflega samningnum og áhrif þeirra á verð og önnur kjör. KVAN er heimilt að aflýsa ferð ef í ljós kemur að þátttaka er ekki næg að mati hennar.  Sé ferð aflýst, eða farþegi riftir samningi þegar um verulega breytingu er að ræða á ferð áður en hún hefst, á farþegi rétt á að fá að fullu endurgreiðslu eða taka í staðinn aðra ferð sambærilega að gæðum eða betri ef KVAN ákveður að bjóða slíkt. Ef ferðin sem boðin er í staðinn er ódýrari fær farþegi verðmismuninn endurgreiddan. Ef ferðin er dýrari greiðir farkaupi mismuninn. Tímasetningar sem lúta að flugi, skoðunarferðum og öðru sem gefnar eru upp við pöntun eru áætlaðar og geta breyst.

Skyldur farþega  Farþegi er skuldbundinn að hlíta lögum og reglum opinberra aðila í þeim löndum sem hann ferðast um, taka tillit til samferðarmanna sinna sem og hlíta þeim reglum er gilda á flutningatækjum, áningarstöðum (flughöfnum oþh.), gisti- og matsölustöðum o.s.frv., enda ber hann ábyrgð á tjóni sem hann kann að valda með framkomu sinni eða aðgerðum. Farþegi sem ferðast á eigin vegum og endurstaðfestir ekki heimferð sína með innan við 72 klukkustunda fyrirvara eða mætir ekki á brottfararstað (flugstöð) á réttum tíma hefur fyrirgert rétti sínum til bóta ef hann af þeim sökum verður af pöntuðu flugi. Brjóti farþegi af sér í þessum efnum eða gefi við upphaf ferðar tilefni til þess að ætla að hann verði samferðafólki sínu til ama með framkomu sinni, er KVAN heimilt að hindra hann í að hefja ferð sína eða halda henni áfram og verður hann þá að ljúka henni á sinn kostnað, án endurkröfuréttar á hendur KVAN.

 

Takmörkunábyrgðar, skaðabætur og forfallatrygging 
Farþegar eru hvattir til að kaupa sér ferða-,slysa/sjúkra og farangurstryggingu sérstaklega fyrir ferð eða tryggja að slík trygging sé til staðar áður en ferð hefst.  Eru farþegar hvattir til þess að leita með slíkt til eigin tryggingarfélaga sem og að gæta að því hvaða tryggingar eru innifaldar í greiðslukortum séu þau notuð við greiðslufrágang.

KVAN áskilur sér rétt til að takmarka greiddar skaðabætur í samræmi við þær takmarkanir sem kveðið er á um í landslögum eða alþjóðasamningum. KVAN gerir ávallt ráð fyrir að farþegar séu heilir heilsu þannig að ekki sé hætta á að þeir valdi öðrum óþægindum eða tefji ferðina vegna sjúkdóms eða veikinda. Ef farþegi veikist í ferð ber hann sjálfur ábyrgð á kostnaði sem af því kann að hljótast sem og kostnaði við heimferðina. Farþegi á ekki rétt til endurgreiðslu þó hann ljúki ekki ferð af þessum ástæðum eða öðrum, sem KVAN verður ekki um kennt.

Hugsanlegar kvartanir vegna ferðarinnar skulu berast til starfsmanna KVAN strax. Kvörtun skal síðan berast KVAN skriflega eins fljótt og við verður komið og í síðasta lagi innan viku frá því viðkomandi ferð lauk, að öðrum kosti eru bótakröfur ekki teknar til greina og farþegi með aðgerðarleysi sínu samþykkt að fella niður allar slíkar kröfur á hendur KVAN. Verði farþegi fyrir meiðslum eða eignatjóni vegna þess að ferð er ófullnægjandi eða vegna aðgerða (-leysis) KVAN á hann rétt á skaðabótum, nema því aðeins að slíkt verði rakið til farþega sjálfs eða þriðja aðila sem ekki tengist KVAN svo og ef ófyrirsjáanlegar eða óviðráðanlegar aðstæður eða atburðir valda því sem KVAN gat með engu móti séð fyrir eða komið í veg fyrir. Ef  ferð fullnægir ekki ákvæðum samnings getur farþegi krafist þess að ráðin sé bót á nema það hafi í för með sér óeðlilegan kostnað eða veruleg óþægindi fyrir KVAN. Ef ekki er hægt að bæta úr því sem á vantar eða einungis með lakari þjónustu á farþegi rétt á verðlækkun á ferðinni sem jafngildir mismuninum á þeirri þjónustu sem veitt var og þeirri sem veitt er.

Að öðru leyti er vísað til gildandi reglugerða bæði innanlands sem erlendis hvað varðar  réttindi farþega í alferðum.

 

VEGABRÉF OG ÁRITANIR 
KVAN hvetur farþega sína að gæta vel að gildistíma vegabréfsins fyrir brottför. Það er alfarið á ábyrgð farþegans að afla sér upplýsinga um og tryggja sér þau ferðaskilríki og áritanir sem þarf að hafa meðferðis fyrir það land sem ferðast er til. Áður en ferð hefst þarf að kanna hvort vegabréfsáritunar sé þörf eða annarra skjala.

 

Sérákvæði 
Flugfélög hafa rétt til breytinga á flugáætlun og flugtímum vegna veðurfarslegra orsaka, tafa vegna mikillar flugumferðar, afgreiðslutafar á flugvelli, vegna seinkunar komu vélar úr öðru flugi eða vegna bilana. Flugfélög hafa og rétt til að skipta um flugvélakost reynist það nauðsynlegt. KVAN ber ekki ábyrgð á slíkum töfum flugfélaga eða breytingum frá fyrirfram staðfestri flugáætlun og ber enga skyldu til endurgreiðslu eða fjárhagslegra bóta til handa farþegum. Í þessu sambandi má sjá tilkynningu frá Samgöngustofu.  Samkvæmt almennum starfsreglum erlendis hafa hótel og íbúðahótel leyfi til að yfirbóka gistirými til að mæta eðlilegum afföllum á pöntunum. Það getur gerst að okkar hótel og íbúðahótel hafi ekki pláss fyrir alla þá sem bókaðir eru á viðkomandi stað þrátt fyrir fyrirliggjandi staðfestingu til KVAN. Viðkomandi hótel og íbúðahótel eru þá skyldug til að útvega farþegum okkar sem ekki fá inni, sambærilegt eða betra hótel. KVAN ber ekki ábyrgð á áðurnefndum yfirbókunum, en að sjálfsögðu aðstoðar starfsfólk KVAN farþega eftir föngum hverju sinni.   KVAN ber ekki ábyrgð á skemmdum á töskum sem kunna að verða á meðan ferð farþega stendur, hvort sem slíkt hendir í leiguflugi, áætlunarflugi, áætlunarbifreiðum eða öðrum farartækjum sem notuð eru og útveguð af KVAN. Að sama skapi ber KVAN ekki neina ábyrgð tapist farangur, hann afgreiddur í ranga flugvél, berst síðar eða skemmist í meðferðum. Er farþegum bent á að halda vel til haga öllum gögnum um sinn farangur s.s. töskumiðum og í framhaldinu hafa samband við starfsmenn flugvallaryfirvalda til að útbúa tjónaskýrslu, óska eftir aðstoð og veita upplýsingar um verðmæti og/eða skemmdir. Flugfélagið mun svo sjá um greiðslu skaðabóta samkvæmt alþjóðlegum reglum og er greiðsla send beint til farþega. Sé um íslenskt flugfélag að ræða þarf sömuleiðis tjónaskýrslu frá flugvallaryfirvöldum, farseðil og töskumiða, en þá snýr fólk sér beint til flugfélagsins. KVAN mun aðstoða farþega sína eins og kostur er hverju sinni, en getur þó ekki ábyrgst að viðkomandi flugyfirvöld, flugfélög og/eða annar aðili, sem að þessu kemur, muni bæta farþega það tjón sem orðið hefur.

Vanti frekari upplýsingar er hægt að hafa samband við okkur símleiðis eða senda okkur rafræna fyrir- spurn á netfangið jon@kvan.is